Algemene voorwaarden Cleaning & Coating Nederland

 1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 
1.1  Cleaning&Coating Nederland (hierna te noemen; C&CN) die deze algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt.
 1.2 Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie diensten worden verricht en/of een werk tot stand wordt gebracht.
 1.3  Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 1.4  Object: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.
 1.5  Consumentengeschil: een geschil tussen C&CN en een consument.
 1.6 Werkzaamheden: schoonmaak van exterieur, interieur, bekleding en coating.
 1.7  Schoonmaak: alle werkzaamheden die gericht zijn op het reinigen en/of oppoetsen van het object. Zowel interieur als exterieur.
 1.8  Bekleding: vlekken verwijderen van de bekleding van een object.
 1.9  Coating aanbrengen op het interieur en exterieur:

 2. 
Toepasselijkheid

 2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van C&CN, alsmede op de tussen C&CN en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn aan de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld.
 2.2  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de wederpartij deze algemene voorwaarden ook inzien bij de Kamer van Koophandel te Almere of aan C&CN verzoeken zorg te dragen voor kosteloze, onmiddellijke toezending van een exemplaar daarvan.
 2.3  Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst gebruiker hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.
 2.4  Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.
 
 1. Offertes
3.1  Een offerte van C&CN is een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2  Mocht een offerte evenwel als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij onherroepelijk is.
3.3  Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende twee weken na dagtekening daarvan geldig, tenzij C&CN in de offerte uitdrukkelijk anders heeft bepaald.
3.4  Alhoewel C&CN de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen gebruiker en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. De gebruiker kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 1. Wijzigingen
 
4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.
4.2  Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken, zal de gebruiker de wederpartij daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De overeenkomst zal indien nodig naar redelijkheid en billijkheid worden gewijzigd.

 1. Stelposten meer- en minderwerk
5.1 Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden één of meer stelposten of verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en geleverde hoeveelheden worden verrekend.
5.2  Zodra C&CN voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is C&CN gehouden de wederpartij hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door C&CN zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.
5.3  Zowel C&CN als de wederpartij hebben het recht om bij de in artikel 5.2 bedoelde situatie de overeenkomst te ontbinden. De door C&CN tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in rekening worden gebracht.

Algemene voorwaarden Cleaning & Coating Nederland blad 2

 6. Prijzen
6.1  Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door C&CN  anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door C&CN anders wordt vermeld.
6.2  Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van oplevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag C&CN de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3  Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
6.4  Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door C&CN op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, zal op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden worden verstrekt.
6.5  De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 10 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.

 1. Betaling
 
7.1  50% van de factuur dient te geschieden direct voor aanvang van de werkzaamheden aan het object, tenzij partijen anderszins (bijvoorbeeld een ander percentage vooruitbetaling) zijn overeengekomen.
7.2  De resterende 50% betaling van de factuur dient te worden voldaan direct na de op- of aflevering van het object.
7.3  De vordering van C&CN is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:
(a) de wederpartij een verzoek tot surséance van betaling indient of surséance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;
(b)  beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt gelegd;
(c)  de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, aandelen daarin overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet.
7.4  Schulden van de wederpartij – ongeacht uit welke hoofde dan ook – dienen aan C&CN contant of via girale of bancaire overschrijving te worden voldaan.
7.5  De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst met C&CN geacht als eerste te presteren. De prestatie van C&CN bestaat in dit verband uit op- of aflevering van het object.
7.6  Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken, zonder dat daartoe een verdere in verzuimstelling noodzakelijk is een rente verschuldigd. (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag, tot aan de algehele voldoening daarvan.
De rente is bij wet gesteld op 2% voor consumenten en 8% voor bedrijven.
7.7  Alle door de gebruiker redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan C&CN is verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij.
7.8  Indien C&CN de wederpartij in rechte moet betrekken om naleving van de overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbestand en raadslieden, te betalen indien C&CN geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.
 1. Levertijd
 
8.1  De door C&CN vermelde levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.
8.2 Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1, kunnen leiden tot overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.
8.3  Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door C&CN aan de wederpartij, dient de wederpartij het betreffende object dezelfde dag na verzending van de kennisgeving op te halen of anders, indien nader overeen gekomen.
8.4  Indien de wederpartij niet aan de in lid 8.3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is zij niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware het object aan haar afgeleverd. In dat geval mag de gebruiker bovendien redelijke stallings- of opslagkosten bij de wederpartij in rekening brengen.
 
 1. Garantie

1. C&CN garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende vijf jaar na op- of aflevering van het object en de gehele betaling van de verschuldigde vergoeding.
2. C&CN kan ten behoeve van de wederpartij een document afgeven waarin garantiebepalingen voorkomen betreffende de verrichte werkzaamheden. Dit geldt alléén voor coatings werkzaamheden.
3. Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door C&CN zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.
4. De in lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:
4a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens C&CN onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens C&CN bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object;
4b. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan C&CN ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
4c. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
4d. aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:
- door een van buiten komende oorzaak;
- aan niet door de gebruiker aangebrachte of niet door C&CN bewerkte delen;
e. gebreken aan objecten die na aflevering door C&CN niet in de onderneming van C&CN een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vak gebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de gebruiker schriftelijk aan de wederpartij
uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband
bestaat tussen het gebrek en het verzuim;
f. zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;

g. te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van de gebruiker zijn voorbewerkt.
5. De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in dit artikel vervalt indien:
5a. de wederpartij het object niet binnen de door C&CN vastgestelde termijn ter beoordeling/controle aanbiedt aan welke beoordeling/controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden;
5b. de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij C&CN indient;
5c. de wederpartij die geen consument is, bij niet uiterlijk zichtbare gebreken haar reclames niet binnen
14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij C&CN indient;
5d. de wederpartij C&CN niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;

5e. werkzaamheden die verband houden met de door C&CN verrichte werkzaamheden, zonder toestemming van C&CN door anderen dan deze aan het object zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de wederpartij kan worden aangetoond.

Algemene voorwaarden Cleaning & Coating Nederland blad 3

 1. Aansprakelijkheid
 
10.1  De aansprakelijkheid van C&CN voor enigerlei schade aan het object of zaken van de wederpartij is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. C&CN zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering hebben.
10.2  C&CN is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die C&CN uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
10.3 C&CN is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot- gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in artikel 8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.
10.4  De in dit artikel 10 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van C&CN zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van C&CN of haar hoogste leidinggevend personeel.
 
 1. Overmacht
 
11.1  Een tekortkoming van C&CN zal haar niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.
11.2  Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die C&CN niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat C&CN door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
(a)  Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
(b)  Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van gebruiker;
(c)  Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar C&CN toe of van C&CN naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
(d)  Oorlog(sgevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen;
11.3  In geval van overmacht heeft C&CN binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
11.4  Na ontbinding van de overeenkomst heeft C&CN recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud de gebruiker slechts heeft voor zover de wederpartij daar voordeel bij heeft.
 
 1. Vervangen onderdelen
De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden eigendom van C&CN, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. In dat geval dient de wederpartij direct na de op- of aflevering van het object deze onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.
 
 1. Tekeningen en overige bescheiden
 
13.1 Tekeningen en overige bescheiden - met uitzondering van expertiserapporten en door de wederpartij geleverde schriftelijke stukken - die deel uitmaken van de overeenkomst of offerte, blijven eigendom van C&CN en mogen niet zonder zijn toestemming op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of gereproduceerd of aan derden ter inzage worden gegeven. Zij dienen op eerste aanmaning aan C&CN te worden geretourneerd.
 
 1. Ontbinding
 
14.1  Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.
14.2  Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met C&CN gesloten overeenkomst en zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, kan C&CN zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
14.3  Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn overlijden de mogelijkheid om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van reeds door C&CN verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen één maand na het overlijden van de wederpartij aan C&CN schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke waarvan C&CN het recht heeft de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
14.4  C&CN zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, gerechtigd zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs, indien alle werkzaamheden door hem zijn verricht dan wel een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs, indien de werkzaamheden gedeeltelijk zijn verricht onverminderd het recht op vergoeding van de door hem geleden schade ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst.
 1. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
 
15.1  Alle in het kader van een overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren zaken
(waaronder ook objecten) blijven uitsluitend eigendom van C&CN totdat alle vorderingen die C&CN heeft of zal verkrijgen op de wederpartij in het kader van die overeenkomst -of andere gelijksoortige overeenkomsten- volledig zijn betaald.
15.2 Totdat de wederpartij aan C&CN alle in het kader van overeenkomst (en/of van eerdere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan C&CN de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.
15.3  Indien de ingevolge artikel 7 bepaalde termijn voor betaling van een verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is C&CN tevens gerechtigd de aan het object of onderdelen daarvan gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade wordt toegebracht aan het object. De gebruiker kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
15.4  Indien werkzaamheden zijn verricht is de wederpartij verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van C&CN te bewaren.
15.5  Zolang er op door C&CN geleverde of be- of verwerkte zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
15.6  Indien de wederpartij in het kader van een overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is C&CN gerechtigd de nog bij de wederpartij aanwezige zaken, die in het kader van de overeenkomst onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van de gebruiker. Voorts is C&CN gerechtigd om door be- of verwerking nieuw ontstane objecten die bij de wederpartij aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 1. Geschillen
 
16.1  Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument, aan welke keuze C&CN is gebonden, door de consument of de C&CN aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde burgerlijke rechter, die uitspraak zal doen in het geschil tussen partijen bij wege van bindend advies.
16.2  Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 17 van het EEGExecutieverdrag van 27 september 1968.
 
 1. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.